Skip to main content

Gör som 5000+ marknadsförare, säljchefer och företagsledare som får vårt nyhetsbrev varannan vecka. Få relevanta och värdefulla tips och insikter som hjälper dig fatta smartare beslut snabbare.

Det vanligaste sättet att skapa en marknadsplan är att planera för ett helt år i förväg. Det känns helt enkelt mest naturligt eftersom våra budgetår oftast ligger som grund för planen. Men ofta känns det svårt, stressigt och chansartat. Det är alltför många komponenter inblandade och både mål och resultat blir svåra att överblicka.

Idag handlar marknadsföring till stor del om att löpande optimera och förbättra både aktiviteter och metoder som gör så att dina mål och kpi:er uppnås. Därför är det en god idé att testa att jobba agilt med hjälp av en kvartalsvis marknadsplan.

En agil marknadsplan ger dig större flexibilitet

En årlig marknadsplan kan hjälpa dig att identifiera och spåra de stora målen som du vill nå, t.ex. dina försäljningsmål. Problemet är bara att mycket kan hända under ett år och att risken för felinvesteringar är stor. Särskilt i en så föränderlig värld som vi lever i just nu. Därför är det smart att dela upp marknadsplanen i delar om 90 dagar (ett kvartal).

Att jobba efter en en 90-dagars marknadsplan ligger i linje med ett modernt marknadsföringstänk och kan närmast kallas för en agil marknadsplan.

Kvartalsvis planering ger dig rörelsefrihet och flexibilitet nog att anpassa din marknadsföring till de ständiga förändringarna som både du, dina kunder, dina konkurrenter och den skiftande tekniken för med sig.

Du får större kontroll och kan optimera dina marknadsinsatser där de gör mest nytta

En agil marknadsplan ger dig också ett nytt utgångsläge var tredje månad. En slags andhämtning där du har möjlighet att trycka på reset-knappen, göra nya kloka val och beslut baserat på utvecklingen de senaste månaderna och vad som behöver prioriteras just nu med exakt de förutsättning du och ditt företag har.

Många framgångsrika marknadsföringsteam ser det dessutom som en naturlig del att ständigt prova nya tekniker, verktyg och metoder för att se vad som ger verkligt resultat. Att göra en marknadsplan som möjliggör ett sådant arbetssätt öppnar upp för nya möjligheter som är aktuella och högprioriterade i nuet.

En 90-dagars marknadsplan lämnar också utrymme för oförutsedda omprioriteringar. Kanske till följd av ledningsbeslut eller oväntade nedskärningar.

En 90-dagars marknadsplan är enkel att överblicka

När du jobbar med agil marknadsföring innebär det både att du har flexibiliteten att anpassa dig efter externa saker som påverkar men du får också kontroll för hur du kan optimera din egna insamlade data.

Genom att dela upp din marknadsplan till hanterbara 90-dagarsblock under året kan du enklare mäta framgången eller motgången av det du försöker uppnå och anpassa din plan utifrån den givna situationen.

Dessutom kommer du lära dig att blir bättre och bättre både på att jobba målstyrt och att nå resultat genom den här metoden eftersom du har tätare uppföljningar och fler delmål att uppnå.

Det går såklart att jobba med årsbasis också men dessa mål är ofta en ren chansning eftersom vägen dit är för lång och mycket kan hända på vägen. Det kan också vara svårt att förutse hur snabbt förändringen kommer att ske och därmed också vad som behöver göras i vilken ordning.

En kvartalsvis marknadsplan håller dina prioriteringar i fas

90 dagar är tillräckligt lång period för att få kritiska och viktiga uppgifter utförda samtidigt som det är en tillräckligt kort period för att få saker att hända fort.

Att dina mål bara är 12 veckor framåt i tiden tydliggör varför du ska göra vissa saker och visar hur viktigt det är i förhållande till andra marknadsaktiviteter.

En marknadsplan för varje persona

Idag behöver du ta hänsyn till mängder av marknadsaktiviteter. Särskilt om du jobbar med innehållsmarknadsföring eller inbound marketing. Utmaningen är att allt ska fungera tillsammans.

Att arbeta med kortare marknadsplaner möjliggör att du kan utgå från dina kunder och personas och fokusera på en eller ett par av dessa åt gången. Istället för att fokusera på allt för många aktiviteter kan du prioritera de som rör en viss persona och kommer på så sätt i mål snabbare.

Vad har din persona för utmaningar, behov eller intressen? Skriv värdefullt innehåll som attraherar dem och får dem att interagera med ditt varumärke och besöka din webbplats.

Hur bygger du deras förtroende? Skapa innehåll som hjälper och guidar dem vidare i sin köpresa.

Men gör det för en persona åt gången.

Upprepa, återanvänd och förbättra processen för varje kvartal och se hur din digitala närvaro, din trafik och dina potentiella köpare blir allt fler för varje period som går.

Sammanfattning

Att överblicka vad du kan skapa på 90 dagar är betydligt enklare än vad du kan skapa på 365. Det gör att det blir enklare för dig att hålla din marknadsplan.

Att ha en kortare tidsperiod att jobba mot minskar också riskerna för felinvesteringar och gör det enklare att nå målen eftersom du lär dig under resans gång. Du är också rustad för extern påverkan som att din eller dina konkurrenters positioner i sökmotorerna förändras eller att din ledning tar oväntade beslut.

New call-to-action